Administratorem danych jest SOFIA EuroInvest Magdalena Nowacka

Jako Administrator Danych, jesteśmy odpowiedzialni za zapewnienie bezpieczeństwa Twoich danych osobowych, sposób ich wykorzystywania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Wszelkich dodatkowych informacji można zasięgnąć u Inspektora Ochrony Danych pod adresem magda.nowacka@onet.com.pl  lub listownie na adres na podany jako adres Biura: ul. Długa 5 lok. 79, 20-346 Lublin

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez SOFIA EuroInvest Magdalena Nowacka 

 • na podstawie zgody, która została nam udzielona (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
 • gdyż jest to niezbędne do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 • z uwagi na konieczność spełnienia przez nas wymogów prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
 • w związku z realizacją prawnie uzasadnionego interesu SOFIA EuroInvest Magdalena Nowacka (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 • w ramach uprawnionej działalności prowadzonej przez SOFIA EuroInvest Magdalena Nowacka, przy czym dane osobowe nie są ujawniane, poza tym podmiotem bez zgody osób, których dane dotyczą (art. 9 ust. 2 lit d RODO)

Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być:

 • podmioty uprawnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa,
 • podmioty przetwarzające dane w naszym imieniu (np. usługi IT, logistyczne, drukarskie, telekomunikacyjne, podmioty współpracujące z SOFIA EuroInvest Magdalena Nowacka przy wykonywaniu przez podmiot celów).

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe przez okres wymagany dla zachowania zgodności z obowiązującymi przepisami prawa.

 Masz prawo żądania dostępu do danych (art. 15 RODO), żądania sprostowania (art. 16 RODO), żądania ich usunięcia (art. 17 RODO) lub żądania ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO), przenoszenia danych (art. 20 RODO), prawo wniesienia sprzeciwu (art. 21 RODO), prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), prawo do cofnięcia zgody w przypadku, gdy dane przetwarzane są w oparciu o wyrażoną zgodę.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia współpracy z SOFIA EuroInvest Magdalena Nowacka

Nazwa podmiotu nie będzie podejmowała zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania w rozumieniu RODO.

Ważne definicje zawarte w RODO

Administrator – oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych.

Dane osobowe – oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Możliwa do zidentyfikowania osobo fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.
Państwa dane osobowe przetwarzane są przez SOFIA EuroInvest Magdalena Nowacka w celach rekrutacyjnych do projektów unijnych.

Odbiorca – oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, któremu ujawnia się dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest stroną trzecią.

Przetwarzanie – oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaje udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie danych osobowych.
Nazwa podmiotu Centrum Rozwiązań Biznesowych przetwarza Państwa dane osobowe tzn. zbiera, utrwala, przechowuje, usuwa lub niszczy.

Ograniczenie przetwarzania – oznacz znaczenie przechowywanych danych osobowych w celu ograniczenia ich przyszłego przetwarzania.

Profilowanie – oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

Narzędzia oparte na profilowaniu wykorzystywane są przez SOFIA EuroInvest Magdalena Nowacka do kilku celów:
– profilowanie w celach rekrutacyjnych pozwala nam na dopasowanie oferty szkoleniowej do Państwa zainteresowań i potrzeb.
– profilowanie w celu miejsca zamieszkania pozwala nam na sprawdzenie czy Państwo znajdują się na wymaganym terenie wskazanym przez projekt.
– profilowanie w celach zdrowotnych pozwala nam na zebranie danych odnośnie zdrowia fizycznego lub psychicznego osoby.

Pseudonimizacja – oznacz przetworzenie danych osobowych w taki sposób, by nie można ich było już przypisać konkretnej osobie, której dane dotyczą, bez użycia dodatkowych informacji, pod warunkiem, że takie dodatkowe informacje są przechowywane osobno i są objęte środkami technicznymi i organizacyjnymi uniemożliwiającymi ich przypisanie zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.

Podmiot przetwarzający – oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora.

Zbiór danych – oznacza uporządkowany zestaw danych osobowych dostępnych według określonych kryteriów, niezależnie od tego, czy zestaw ten jest scentralizowany, zdecentralizowany czy rozproszony funkcjonalnie lub geograficznie.

Strona trzecia – oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub podmiot inny niż osoba, której dane dotyczą, administrator, podmiot przetwarzający czy osoby, które – z upoważnienia administratora lub podmiotu przetwarzającego – mogą przetwarzać dane osobowe.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – oznacza zgodę osoby, której dane dotyczą oznacza dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych.

Naruszenie ochrony danych osobowych – oznacza naruszenie bezpieczeństwa prowadzące do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych.

Dane biometryczne – oznaczają dane osobowe, które wynikają ze specjalnego przetwarzania technicznego, dotyczą cech fizycznych, fizjologicznych lub behawioralnych osoby fizycznej oraz umożliwiają lub potwierdzają jednoznaczną identyfikację tej osoby, takie jak wizerunek twarzy lub dane daktyloskopijne.

Dane dotyczące zdrowia – oznaczają dane osobowe o zdrowiu fizycznym lub psychicznym osoby fizycznej – w tym o korzystaniu z usług opieki zdrowotnej – ujawniające informacje o stanie jej zdrowia.

Klauzula informacyjna dla pracowników oraz kandydatów na pracowników

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE informuję, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SOFIA EuroInvest Magdalena Nowacka z siedzibą w Lublinie, ul. Długa 5 lok 79, 20-346 Lublin, kontakt mailowy pod adresem: sofiaeuroinvest@gmail.com

2) Kontakt z Administratorem Danych Osobowych: magda.nowacka@onet.com.pl

3) Pani/Pana dane osobowe, przetwarzane będą w celach związanych z podjęciem na Pani/Pana żądanie działań zmierzających do nawiązania współpracy w zakresie świadczenia usług/pracy, w celach związanych z zatrudnieniem oraz w celu wykonania obowiązków pracodawcy wynikających z przepisów prawa, w szczególności art. 22.1 , art. 94 Kodeksu pracy oraz innych przepisów prawa pracy (art. 6 ust. 1 lit. b) i c) Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.), w tym:

a/ w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji;

b/ w celu zgłoszenia Pani/Pana oraz członków Pani/Pana rodziny do ubezpieczeń społecznych na podstawie art. 36 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych;

c/ w celu zgłoszenia Pani/Pana oraz członków Pani/Pana rodziny do ubezpieczeń zdrowotnych na zasadach określonych w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej, finansowanych ze środków publicznych;

d/ w celu wysyłania Pani/Pana na badania wstępne, kontrolne i okresowe oraz inne świadczenia zdrowotne do jednostki służby medycyny pracy, na podstawie art. 229 Kodeksu pracy oraz art. 12 ustawy o służbie medycyny pracy;

e/ w celu prowadzenia Pani/Pana akt osobowych oraz pozostałej dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy, na zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika;

f/ w celach powiązanych z zapewnieniem bezpieczeństwa i higieny pracy, wykonaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy (w tym szkoleniowych), zarządzaniem wypadkami przy pracy, a także wypadkami w drodze z domu do pracy i z pracy do domu oraz rozpoznawaniem choroby zawodowej na podstawie art. 234-235 Kodeksu pracy;

g/ w celu przeciwdziałania mobbingowi oraz dyskryminacji na podstawie art. 94 pkt. 2 b oraz 94.3 Kodeksu pracy;

h/ w celu odpowiadania na pisma, wnioski, zapytania i żądania wglądu do akt pracowniczych, które pochodzą od uprawnionych z mocy prawa organów władzy publicznej lub od podmiotów upoważnionych w tym zakresie przez Panią/Pana;

i/ w celu wypłaty wynagrodzeń oraz rozliczania innych płatności i kosztów związanych z zatrudnieniem, w tym w zakresie rozliczeń podatkowych, a także w celu dokonywania rozliczeń publicznoprawnych z US, ZUS, PFRON oraz innymi organami władzy publicznej;

4) Dodatkowo administrator może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe, w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze w związku z przedmiotem prowadzonej działalności edukacyjnej/szkoleniowej, projektowej (art. 6 ust. 1 lit. c) Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.), w tym: związanych z raportowaniem do organów władzy publicznej, w tym organów nadzorczych.

5) Ponadto, w niektórych sytuacjach jest lub może okazać się konieczne przetwarzanie Pani/Pana danych dla celów innych aniżeli wskazane powyżej, a niezbędnych z uwagi na realizację prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.), w szczególności:

a/ w celach związanych z obsługą informatyczną oraz zapewnieniem bezpieczeństwa informatycznego i informacji u administratora, w tym w szczególności w zakresie zarządzania urządzeniami mobilnymi , administrowania dostępami i uprawnieniami do systemów i aplikacji;

b/ w celach związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa fizycznego SOFIA EuroInvest Magdalena Nowacka, w tym w zakresie monitoringu wizyjnego wewnętrznego i zewnętrznego oraz ewidencjonowania osób wchodzących i wychodzących;

c/ w przypadkach gdy znajdzie to zastosowanie, w celach powiązanych z prowadzeniem postępowań spornych, a także postępowań przed organami władzy publicznej oraz innych postępowań, w tym w celu dochodzenia oraz obrony przed roszczeniami;

d/ w przypadku gdy znajdzie to zastosowanie , w celach związanych z współpraca z dostawcami, kontrahentami, a także w celach związanych z organizacją i uczestnictwem w szkoleniach, konkursach, konferencjach, udziałem w wydarzeniach i imprezach, a także działalnością statutową administratora;

6) W przypadkach innych aniżeli wskazane w pkt. 3), 4) i 5) powyżej Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

7) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 3), 4) i 5) powyżej celów, tj. w przypadku rekrutacji – do zakończenia rekrutacji, w zakresie realizacji zawartej przez Panią/Pana umowy z administratorem, przez okres do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla realizacji przez administratora jego uzasadnionego interesu w zakresie określonym w pkt. 5) powyżej, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych (po rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy), Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzanie do czasu wycofania tej zgody.

8) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora:

a/ dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,
b/ prawo do ich sprostowania,
c/ prawo do ograniczenia przetwarzania danych w przypadku gdy:
– osoba której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
– przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba której dane dotyczą sprzeciwia się usunięcia danych żądając w zamian ich ograniczenia,
– administrator nie potrzebuje już danych do swoich celów, ale osoba której dane dotyczą potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
d/ prawo do cofnięcia zgody (w zakresie w jakim udzieliła Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem),
e/ prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych oparte jest na podstawie niezbędności do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu administratora,
f/ prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. Prawo do bycia zapomnianym) w przypadku gdy:
– dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
– osoba której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych,
– osoba której dane dotyczą, cofnęła zgodę na której opiera się przetwarzania i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,
– dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,
– dane muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa.

9) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem przeprowadzenia procesu rekrutacji, warunkiem zawarcia i wykonywania umowy między Panią/Panem, a administratorem, wynika z realizacji obowiązków wynikających ze wskazanych wyżej przepisów prawa lub jest niezbędne do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora opisanych wyżej . Brak podania przez Panią/Pana wszystkich wymaganych danych osobowych może stanowić, w zależności od okoliczności, przeszkodę lub utrudnienie przy zawieraniu umowy oraz świadczeniu usług. Podanie innych danych niż wynikających z przepisów jest dobrowolne. W zakresie w jakim dane osobowe są zbierane na podstawie zgody, podanie danych osobowych jest dobrowolne.

11) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych w celach wskazanych w pkt. 3), 4) i 5) powyżej, Pani /Pana dane osobowe mogą być udostępniane następującym odbiorcom, bądź kategoriom odbiorców:

– organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa, (np.: PIP, US, ZUS, jednostkom służby medycyny pracy, Instytucje Pośredniczące i Wdrażające projekty współfinansowane ze źródeł publicznych, np: Wojewódzkie Urzędy Pracy, Urzędy Marszałkowskie itp.),
– klientom, dostawcom, kontrahentom administratora oraz osobom trzecim w relacjach z administratorem w zakresie i w celu niezbędnym do wykonywania obowiązków wynikających ze stosunku pracy, w tym w celach kontaktowych, w imieniu i na rzecz administratora;
– podmiotom wspierającym administratora w jego procesach biznesowych, w tym podmiotom przetwarzającym dane osobowe na rzecz administratora, tzw. Procesorzy danych.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych kontrahentów/klientów

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) (Dz. Urz. UE L119/1) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SOFIA EuroInvest Magdalena Nowacka, ul. Długa 5 lok. 79, 20-346 Lublin, kontakt mailowy pod adresem: sofiaeuroinvest@gmail.com
 2. Administrator wyznaczył administratora danych osobowych, kontakt z nim możliwy jest za pomocą poczty elektronicznej magda.nowacka@onet.com.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z RODO w celu:
  a) wykonania zawartej z Panią/Panem umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
  b) wykonania przez Administratora prawnie ciążących na nim obowiązków zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zakresie, w jakim przewidują to przepisy szczególne,
  c) zrealizowania prawnie uzasadnionych interesów Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. w celu ustalenia, obrony lub dochodzenia ewentualnych roszczeń.
 4. Administrator przetwarza następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych: nazwa obejmująca imię i nazwisko (w tym nazwę działalności), adres obejmujący miasto, kod pocztowy, ulicę, numer lokalu, NIP (ewentualnie PESEL), adres e – mail oraz telefon.
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora, organy administracji publicznej oraz podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Administratora.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
 7. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane w celu wskazanym w:
  a) pkt 3 a) będą przechowywane przez okres trwania i wykonywania zawartej z Tobą umowy,
  b) pkt 3 b) będą przechowywane przez okres przewidziany w przepisach szczególnych,
  c) pkt 3 c) będą przechowywane przez okres niezbędny do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu.
 9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 10. Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt 3 jest dobrowolne lecz niezbędne do realizacji zawartej umowy, a ich niepodanie uniemożliwi realizację zawartej umowy.
 11. Przetwarzanie Pani/Pana danych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

 

Klauzula zgody umieszczana na CV, umożliwiająca przeprowadzenie rekrutacji

Ja niżej podpisany, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), wyrażam niniejszym zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko………….

 

Klauzula zgody umieszczana na CV, umożliwiająca długie przechowywanie

Ja niżej podpisany, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), wyrażam niniejszym zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb przyszłych rekrutacji na stanowisko/a: …..(należy wskazać stanowisko)….. przez okres 12 miesięcy.

 

Skip to content