USŁUGI

SZKOLENIA

Oferujemy szkolenia otwarte i zamknięte, dla danego podmiotu oraz łączone – wartością dodaną jest wymiana doświadczeń, poszerzenie horyzontów na nowe branże oraz poznanie nowych ludzi – wymiana kontaktów.

Nasza oferta szkoleniowa obejmuje też szkolenia „szyte na miarę”. Każdorazowo – niezależnie od formy finansowania – współpracę zaczynamy od dokładnej analizy potrzeb szkoleniowych. Następnie wyszukujemy luki kompetencyjne i opracowujemy specjalny program. W rezultacie podnosimy umiejętności w kluczowych obszarach. Wykorzystujemy metody aktywizujące tak, by nasze szkolenia były ciekawe i w możliwie największym stopniu opierały się na praktyce.

Ponieważ jesteśmy instytucją szkoleniową z wpisem do Rejestru Instytucji Szkoleniowych, możemy szkolić Państwa także w ramach szkoleń dofinansowanych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego oraz w ramach projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Ponadto posiadamy ISO 9001:2015, daje nam to możliwość realizacji usług doradczych i szkoleniowych dofinansowanych ze środków unijnych.

DORADZTWO

Oferujemy diagnozę funkcjonowania obecnej struktury organizacyjnej firmy opartą na obserwacji działania przedsiębiorstwa i na zebranym doświadczeniu w zarządzaniu kadrami. Czynnik ludzki jest nie do przecenienia – analizujemy zaangażowanie pracowników i poszukujemy bodźców motywujących zatrudnionych do działania. Na tej podstawie przygotowujemy warianty optymalizacyjne, jak również plan działań, które należy podjąć, by poprawić funkcjonowanie firmy.

Posiadamy wpis do rejestru instytucji prowadzących agencje zatrudnienia, dzięki czemu możemy świadczyć usługi doradztwa personalnego, doradztwa zawodowego i pośrednictwa pracy w ramach przedsięwzięć finansowanych ze środków publicznych

REALIZACJA PROJEKTÓW DOFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH

Posiadamy ponad 15 letnie doświadczenie w realizacji projektów „miękkich” – szkoleniowych oraz „twardych” – inwestycyjnych –  dofinansowanych ze środków unijnych w ramach następujących programów:

1.Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, działania:

a) 3.9 Udział w targach i misjach
b) 9.1 Aktywizacja zawodowa
c) 9.3 Rozwój przedsiębiorczości
d) 10.2 Outplacement
e) 11.1 Aktywne włączenie
f) 11.4 Aktywne właczenie w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorium Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego
g) 12.1 Edukacja przedszkolna

2.Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, działania:

a) 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu

3.Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, działania:

a) 2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe
b) 1.5 Rozwój potencjału zawodowego osób z niepełnosprawnościami

4.Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, działania:

a)I.3 Wspieranie Innowacji

5.Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020:

a)Oś priorytetowa I. Wsparcie prowadzenia prac  B+R przez przedsiębiorstwa

Skip to content